Hinodeya Seika Co., Ltd.

  • Hinodeya Seika Official YouTube
  • Hinodeya Seika Official Instagram
Hinodeya Seika Co., Ltd.

FOLLOW US

  • Hinodeya Seika Official YouTube
  • Hinodeya Seika Official Instagram

Hinodeya Seika Co., Ltd.

日本三重县三重郡驹野町驹野 5062 号(邮编 510-1233

059-394-2364

接待时间10:00〜17:00

访问我们的网上商店

纪念温泉开放 1300 周年]限量版金罐温泉饼干。

为纪念汤之山温泉开业 1300 周年,日出屋制果的经典产品汤之花仙贝饼干在金罐中重生。 这款纪念罐包含 20 块饼干,每袋 4 块,共 5 袋。 限量生产,售完即止。 *销售已结束。

[配料] 小麦粉、糖、鸡蛋、盐、碳酸。 [内容] 20 块(4 块 x 5 袋) [保质期] 自生产日期起 4 个月。